Noteikumi
Jūsu Personas datu Pārzinis ir RILAD, kurai esat iesniedzis savus personas datus, pamatojoties uz līgumattiecībām vai pirmslīgumiskām attiecībām, vai arī kuras Pakalpojumus jūs (vai tā juridiskā persona vai veidojums, kuras patiesais labuma guvējs jūs esat) plānojat izmantot.).
RILAD: Jebkura RILAD piederoša juridiska persona vai filiāle.

Pakalpojums: Jebkurš RILAD ­sniegts pakalpojums

Personas dati: jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu

Personas datu apstrāde: jebkāda ar personas datiem veikta darbība, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, piekļuve, pārveidošana, dzēšana, izpaušana, nodošana, ierobežošana un citas darbība

Klients Fiziska persona vai “Jūs”, kura izmanto vai ir paudusi nodomu izmantot Pakalpojumu. VDAR Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula

Klienta dati: jebkāda informācija par klientu, tajā skaitā klienta personas dati un jebkāda konfidenciāla informācija par klientu

Sensitīvi personas dati: personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi.


Klientu personas datu apstrāde

Mēs vēlamies piedāvāt tev piemērotākos produktus un pakalpojumus. Lai to izdarītu, mēs apstrādājam tavus personas datus. Procesa caurskatāmība un datu privātums mums ir svarīgs, tāpēc gribam, lai tu zinātu, kā un kāda iemesla dēļ mēs krājam un analizējam tavus datus.

Kā mēs apstrādājam personas datus

Mēs krājam dažādus datus, sākot ar informāciju par personas identitāti un beidzot ar informāciju par taviem ienākumiem un saistībām. Mēs to uzkrājam tad, ja tu piesakies mūsu pakalpojumiem un produktiem vai jau tos izmanto, vai ja tu sazinies ar mums.

Mēs apstrādājam tavus datus, piemēram, tāpēc, lai sniegtu savus pakalpojumus, izpildītu regulatora prasības vai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus. Parasti mēs neuzglabājam tavus datus ilgāk, nekā nepieciešams mūsu pakalpojumu sniegšanai. Vairumā gadījumu mums jāievēro likumi un noteikumi, kas regulē konkrēto uzkrāto datu glabāšanu.

Tu esi savu personas datu īpašnieks, un mēs gribam, lai tu zinātu, ka mēs cienām tavu privātumu. Tāpēc esam atjaunojuši savu Privātuma politiku. Vari sazināties ar mums katrā laikā, ja tev rodas jautājumi.

SIA "RILAD" (turpmāk arī “mēs”, “mūsu”, “RILAD” vai “mums”), veicot personas datu apstrādi, apņemas aizsargāt personu datu privātumu. RILAD veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kā arī attiecīgie valsts tiesību akti. Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs apkopojam, koplietojam un aizsargājam personas datus. Papildu informācija par personas datu apstrādi ir iekļauta līgumos un citos ar Pakalpojumu sniegšanu saistītos dokumentos.

Vispārīga informācija

Kādos gadījumos šī Privātuma politika tiek piemērota? Šī Privātuma politika tiek piemērota gadījumos, kad jūs izmantojat, esat izmantojis vai esat paudis nodomu vai interesi izmantot RILAD pakalpojumus. Tā attiecas arī uz gadījumiem, kad jūs esat netieši saistīts ar kādu Pakalpojumu (piemēram, kāds priekš Jums ir iegādājies Pakalpojumu). Tāpat tā attiecas uz gadījumiem, kad attiecības ir nodibinātas vēl pirms šīs Privātuma politikas stāšanās spēkā, kā arī, ja jūs esat sniedzis un/vai RILADiegūst jūsu Personas datus.

Kādi mani Personas dati tiek apstrādāti? Precīzs apstrādājamo Personas datu kopums ir atkarīgs no Pakalpojumu veida un attiecībām ar RILAD. RILAD pamata darbība saistīta ar tūrisma Pakalpojumu sniegšanu. Mēs apstrādājam jūsu Personas datus, lai nodrošinātu un uzlabotu šos Pakalpojumus. Turklāt RILAD apstrādā arī savu korporatīvo, privāto klientu un piegādātāju pārstāvju personas datus. Mūsu apkopotie un apstrādātie Personas dati ietver šādu informāciju: - identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, otrs vārds, personas kods (nacionālais identifikācijas numurs, klienta identifikācijas numurs, darbinieka kods), dzimšanas datums, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, dzimšanas valsts, dzimums, pilsonība, pases dati, fotogrāfija; - kontaktinformācija, piemēram, dzīvesvietas adrese vai adrese saziņas nolūkiem, korespondences adrese, tālruņa numurs (piemēram, fiksētais un mobilais numurs), e-pasta adrese, saziņas valoda; - digitālie identifikācijas dati, piemēram, sociālo mediju vai Skype personas identifikators. Atsevišķu valstu vīzu noformēšanai, piemēram, Izraēlas nepieciešams apkopot un apstrādāt sensitīvus personas datus.

Kādā veidā RILADvāc manus Personas datus? Pamatā RILAD iegūst Personas datus tieši no personas, uz kuru šie dati attiecas. Piemēram, ja jūs:

piesakāties Pakalpojumu saņemšanai;

sazināties ar RILAD (piemēram, apmeklējat mūsu tīmekļa vietni), vai kādu citu iemeslu dēļ sniedzat RILAD savu kontaktinformāciju;

parakstot dažādus līgumus, kuros otra līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses pārstāvis var nebūt Klients (piemēram, līgums, vienošanās, kas noslēgta ar juridisku personu, norādot kontaktpersonu vai pārstāvju datus). RILAD uzņēmuma ietvaros visām RILAD struktūrvienībām ir piekļuve Personas datiem, kas atklāti RILAD, ciktāl šāda piekļuve nepieciešama administratīviem nolūkiem vai arī RILAD leģitīmajās interesēs. Mēs iegūstam jūsu Personas datus no citiem ārējiem avotiem, piemēram, publiskiem un privātiem reģistriem, citiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, ja tas ir mūsu leģitīmajās interesēs vai arī piemērojamajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Mēs apkopojam datus (sīkdatnes) par lietotāju saskarsmi ar mūsu tīmekļa vietnēm un lietotnēm

Kādēļ RILAD apokopo un apstrādā manus Personas datus?

Pirmkārt un galvenokārt, jūsu Personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu jums sniegt Pakalpojumus. Noteikti Personas dati mums vienmēr būs nepieciešami neatkarīgi no jūsu izvēlētā Pakalpojuma, piemēram, jūsu identifikācijas dati vai kontaktinformācija, saziņas valodas izvēle u.tml. Tomēr dažiem Pakalpojumiem, to rakstura dēļ būs nepieciešama papildu informācija.

Dati par to, kā lietotājs izmanto mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, tiek apkopoti statistikas nolūkos, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes, un parādītu pielāgotu saturu.

Trešo personu pakalpojumi

Pamatojoties uz Jūsu izvēlēto ceļošanas kārtību, mums var rasties nepieciešamība nodot Jūsu personīgos datus aviosabiedrībām, tūroperātoriem, viesnīcām, vēstniecībām un citiem uzņēmumiem, kas ir iesaistīti Jūsu ceļojuma un ar to saistīto pakalpojumu organizēšanā, kā arī citām partnerkompānijām, datu apstrādes firmām, kas strādā mūsu uzdevumā, kredītkaršu maksājuma centriem u.c. organizācijām, kā rezultātā Jūsu personīgie dati var tikt nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

Reklāma un tiešais mārketings


Kas saņem RILADreklāmas un tiešā mārketinga paziņojumus? Mūsu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumi (piemēram, par mūsu Pakalpojumiem un saistītām kampaņām) tiek nosūtīti Klientiem, kuri ir piekrituši saņemt tiešā mārketinga un reklāmas piedāvājumus no RILAD. Šādi Klienti saņem RILAD piedāvājumus un tiešā mārketinga paziņojumus, izmantojot izvēlētos saziņas kanālus. RILAD var piedāvāt savus Pakalpojumus esošajiem Klientiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm.

Kā es varu sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanai? Klienti var sniegt savu piekrišanu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai, parakstot tiešā mārketinga piekrišanas veidlapu vai pieprasot tiešā mārketinga ziņojumus ar mums noslēgta līguma ietvaros. Klienti, kuri jau saņem tiešā mārketinga ziņojumus no mums, arī turpmāk pēc VDAR stāšanās spēkā saņems šādus ziņojumus.

Kāda veida reklāmas un tiešā mārketinga aktivitātes veic RILAD? RILAD izsūta piedāvājumus un tiešā mārketinga ziņojumus. Pakalpojumi un produkti var tikt reklamēti arī dažādos RILAD organizētos klientu pasākumos.

Vai es varu iebilst pret manu Personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkiem? Klientiem ir tiesības jebkurā laikā bez maksas iebilst pret viņu Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar RILADstruktūrvienību, kuras tiešā mārketinga materiālus vairs nevēlaties saņemt. Klienti var atteikties no mūsu piedāvājuma, kā arī jebkuru citu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas, izmantojot e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai sekojot citām norādēm, kas sniegtas tiešā mārketinga ziņojumā.

Personas datu koplietošana un to aizsardzība

Kas var piekļūt maniem Personas datiem? Jūsu Personas datiem RILAD ietvaros var piekļūt tikai tās personas, kurām tas ir atļauts, tāpat jūsu Personas datiem var piekļūt RILAD piesaistītas trešās personas, kā arī citas personas, kurām šādu piekļuvi nosaka vai atļauj normatīvie akti. Ja Personas datu Apstrādi RILAD uzdevumā veic trešās personas, RILAD piesaista tikai tādas trešās personas, kuras sniedz pietiekamas garantijas tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanai, lai Apstrāde atbilstu VDAR un piemērojamo tiesību aktu prasībām un tiktu nodrošināta jūsu tiesību aizsardzība. Apstrādes darbības, kuras veic apstrādātāji (trešās personas), vienmēr reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums vai citi īpaši nosacījumi, par kādiem vienojas RILAD un šāds apstrādātājs.

Kādā veidā RILAD aizsargā manus Personas datus? Lai pasargātu jūsu Personas datus no neatļautas piekļuves, nelikumīgas Apstrādes vai izpaušanas, nejauša zuduma, pārveidojumiem vai iznīcināšanas, mēs veicam atbilstošus pasākumus piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei. Šādi pasākumi ietver tehniskos pasākumus, piemēram, atbilstošu datorsistēmu izvēle un konfigurācija, attiecīgo savienojumu drošības nodrošināšana, datu un datņu aizsardzība, kā arī organizatoriskus pasākumus, piemēram, piekļuves ierobežošana šādām sistēmām, datnēm un objektiem.

Jūsu tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi

Kādas ir manas tiesības? RILAD vēlas nodrošināt, ka Personas datu Apstrāde ir godīga un pārredzama, un visas no piemērojamajiem tiesību aktiem izrietošās personas tiesības ir vienmēr īstenojamas. Jo īpaši jums ir:

tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, kurus RILAD apstrādā. Pēc jūsu pieprasījuma RILAD: apstiprina, vai ar jums saistīti Personas dati tiek apstrādāti, un sniedz informāciju par Apstrādes nolūkiem, Personas datu kategorijām un Personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam Personas dati ir izpausti; informē jūs par Apstrādē esošajiem Personas datiem un pieejamo informāciju par to avotiem; sniedz informāciju par Personas datu automatizētās apstrādes loģiku automatizētu lēmumu gadījumā.

tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos; ja Personas datu Apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, neskarot uz piekrišanas pamata veiktās Apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas;

tiesības saņemt Apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim;

noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt jūsu Personas datu dzēšanu vai to Apstrādes ierobežošanu;

jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai Latvijā.

Pēc Datu subjekta pieprasījuma Pārzinis 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniedz pieprasīto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu.

Cik ilgi RILAD glabā Personas datus

Cik ilgi RILAD glabā manus Personas datus? Personas dati tiek glabāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un ne ilgāk kā nepieciešams. Personas datu glabāšanas laiku nosaka RILAD, un tas ir atkarīgs no attiecīgā līguma un Personas datu Apstrādes pamata. Lai saņemtu vairāk informācijas par glabāšanas laiku un principiem, saskaņā ar kuriem mēs nosakām mūsu apstrādāto Personas datu glabāšanas laiku, lūdzu, sazinieties ar mums.

Nobeiguma noteikumi

Juridiskais apliecinājums un spēkā esamība Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp RILAD un Klientu; tās ir mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas. Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un attīstām mūsu Pakalpojumus un tīmekļa vietnes, mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā. Šādu grozījumu rezultātā mēs nemazināsim jūsu tiesības. Būtisku izmaiņu gadījumā un, ja mēs uzskatīsim, ka tas ir saistoši, mēs jūs informēsim par izmaiņām ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās stājas spēkā, izmantojot RILAD mājas lapu, pasta pakalpojumus, e-pastu, ziņojumos vai citā mūsu izvēlētā veidā. Privātuma politika ir pieejama pēc pieprasījuma arī mūsu klientu apkalpošanas vietās. Jums ir jautājumi? Ja jums ir jautājumi vai bažas saistībā ar RILADveiktu jūsu Personas datu apstrādi vai jūs vēlaties īstenot kādu no savām tiesībām, aicinām jūs sazināties ar mums pa tālruni, e-pastu vai rakstveidā https://1travel.lv/lv/about-us/